fbpx

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Profit Dealers Oy (Kotipalvelu Raikastuuli)

Sippolankuja 1
00950 Helsinki

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

raikastuuli@raikastuuli.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakaspalauterekisteri

Työnhakijarekisteri

Vahinko ja tuote-/ palveluvirherekisteri

Yhteydenottopyyntörekisteri

Suoramarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Edellä mainittuihin rekistereihin talletetaan verkkosivustolla olevilla sähköisillä lomakkeilla asiakkaan antamat tiedot, jotka liittyvät Profit Dealers Oy:lle (Kotipalvelu Raikastuuli), annetuihin asiakaspalautteisiin, työnhakuun, vahinko- tai tuote-/ palveluvirheisiin, suoramarkkinointiin tai manuaalisesti tai suoraan Profit Dealers Oy:lle (Kotipalvelu Raikastuuli) annetut vastaavat tiedot, jotka liittyvät Profit Dealers Oy:lle (Kotipalvelu Raikastuuli) annetuihin asiakaspalautteisiin, työnhakuun, vahinko- tai tuote-/ palveluvirheisiin tai suoramarkkinointiin. Asiakkaan antamia tietoja käytetään ainoastaan palautteisiin vastaamiseen tai markkinointitarkoituksessa sekä Profit Dealers Oy:n (Kotipalvelu Raikastuuli) liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen.

Asiakaspalautteeksi katsotaan kaikki asiakkaan antama sanallinen tai numeerinen palaute verkkopalvelun ko. lomakkeella tai suora yhteydenotto Profit Dealers Oy:n. Palautetta voi antaa myös täysin anonyymisti. Kaikki annetut henkilötiedot poistetaan rekisteristä automaattisesti kuusi (6) kuukautta palautteen antamisen jälkeen.

Työnhakijatiedoksi katsotaan kaikki hakijan antama sanallinen tai numeerinen tieto verkkopalvelun ko. lomakkeella tai suora yhteydenotto Profit Dealers Oy:n. Kaikki annetut henkilötiedot poistetaan rekisteristä automaattisesti kuusi (6) kuukautta tietojen antamisen jälkeen tai hakijan erillisestä kirjallisesta pyynnöstä.

Vahinko ja tuote-/ palveluvirhe -tiedoksi katsotaan kaikki asiakkaan antama sanallinen tai numeerinen tieto verkkopalvelun ko. lomakkeella tai suora yhteydenotto Profit Dealers Oy:n. Kaikki vahinko ja tuote-/ palveluvirhetiedot säilytetään rekisterissä viisi (5) vuotta.

Yhteydenottopyyntö -tiedoksi katsotaan kaikki asiakkaan antama sanallinen tai numeerinen tieto verkkopalvelun ko. lomakkeella tai suora yhteydenotto Profit Dealers Oy:n. Kaikki yhteydenottopyyntö tiedot säilytetään rekisterissä kuusi (6) kuukautta.

Suoramarkkinointi -tiedoiksi katsotaan kaikki käyttäjän antama sanallinen tai numeerinen tieto verkkopalvelun millä tahansa lomakkeella tai suora yhteydenotto Profit Dealers Oy:n. Asiakas voi milloin tahansa poistaa ilmoittamansa sähköpostiosoitteen kolmannen osapuolen sähköisesti säilyttämästä suoramarkkinointiin liittyvästä sähköpostilistalta, jota hallinoi Profit Dealers Oy (Kotipalvelu Raikastuuli). Tämän poistotiedon saatuaan Profit Dealers Oy (Kotipalvelu Raikastuuli) poistaa asiakkaan suoramarkkinointiin liittyvät tilaus- ja muut tiedot myös itse hallinoimasta rekisteristään viipymättä.

5. Rekisterin tietosisältö

Palauterekisteriin, työnhakijarekisteriin, vahinko ja tuote-/ palveluvirherekisteriin, yhteydenottopyyntörekisteriin ja sähköisen uutiskirjeen tilausrekisteri talletetaan kohdassa 4 kuvatuilla tavoilla annetut tiedot. Eri lomakkeella kerätään eri lomakkeen osissa vain niitä tietoja, jotka ovat kulloinkin tarpeellisia kerätä. Näin ollen kerättävien tietojen määrä voi vaihdella. Kerättäviä tietoja voivat olla nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot ja mahdollista vahinkoa tai palvelua tai tuotetta tai niiden virhettä koskevat tiedot. Lisäksi voidaan tallentaa henkilön muu tunniste esim.  tieto henkilön sukupuolesta. Kerättäviä tietoja voidaan muuttaa mikäli se katsotaan aiheelliseksi kohdan 4 rekisterin käyttötarkoituksen perusteella.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään kohdassa 4 kuvatuilla tavoilla palautteen antajalta. Asiakkaille lähetettävien palaute- tai muiden kyselyjen tietoja täydennetään Profit Dealers Oy:n (Kotipalvelu Raikastuuli) tiedoilla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta missään olosuhteissa EU / ETA alueen ulkopuolelle.

Asiakkaan antamia tietoja voidaan luovuttaa Profit Dealers Oy:n kuuluville muille liiketoimintayksiköille. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Profit Dealers Oy (Kotipalvelu Raikastuuli) noudattaa tiukasti vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Manuaalisesti tallennetut tiedot

Kirjallisesti jätetyt tiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa tilassa, riittävän lain vaatiman murtosuojan takana. Ainoastaan määrätyillä Profit Dealers Oy:n (Kotipalvelu Raikastuuli) tai sen lukuun toimivan yrityksen työntekijöillä on oikeus käsitellä tallennettuja asiakastietoja.

Automaattisen tietojen käsittelyn avulla käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattu. Tietokannassa on eri käyttäjätasoja Profit Dealers Oy:n (Kotipalvelu Raikastuuli) työntekijöille, joten käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyyntö osoitetaan: Profit Dealers Oy, toimitusjohtaja Kari Lehtinen, Sippolankuja 1, 00950 Helsinki.

10. Tiedon korjaaminen ja poistaminen ja tiedon korjaamisen sekä poistamisen toteuttaminen

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekistereissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekistereissä olevan itseään koskevan tiedon poistamista. Poistamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Poistamispyynnön saatuaan Profit Dealers Oy (Kotipalvelu Raikastuuli) poistaa tiedot rekistereistään viipymättä.

Tiedon korjaamis- ja poistamispyynnöt osoitetaan: Profit Dealers Oy / Kotipalvelu Raikastuuli, Sippolankuja 1, 00950 Helsinki tai sähköpostitse raikastuuli@raikastuuli.fi